uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Фізика 9 клас

 


Фiзика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло­гiчного iнформацiйного суспiльства.


Тема 1 . ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

 

Тема 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, на­півпровідники та діелектрики. Струм у металах.

Електричне коло. Джерела електричного стру­му. Гальванічні елементи. Акумулятори.

Сила струму. Амперметр. Ви­мірювання сили струму.

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

Електричний опір. Залежність опору про­від­ни­ка від його довжини, площі поперечного пере­різу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від темпе­ратури.

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Розрахунки простих елект­ричних кіл.

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.

Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.

Струм у напівпровідниках. Електропро­від­ність напівпровідників. Залежність струму в на­півпровідниках від температури. Термістори.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

 

Тема 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взає- модія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерсте­да. Магнітне поле провідника зі струмом. Маг­нітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електрови­мірювальні прилади.

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.

 

Тема 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕР­ГЕ­ТИКА

Атом і атомне  ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види ра­діоактивного випромінювання. Активність радіо­нуклідів. Йонізуюча дія радіоактивного випро­мінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики.