uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Інформатика 6 клас

 


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.
Завданнями курсу є:
·        формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
·        розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
·        формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Алгоритми та  їх  виконавці

1.     Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця

2.     Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті

3.     План виконання завдання.  Планування в нашому житті

4.     Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму

5.     Об’єкти та події

6.     Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму

7.     Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів

8.     Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному  навчальному середовищі виконання алгоритмів

 

   Поняття операційної системи

1.     Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи

2.     Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи: файл, папка, ярлик. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв даних. Поняття типу файлу

3.     Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,  перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи

4.     Пошук об’єктів файлової системи

5.     Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи

6.     Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи

 

Мультимедіа

1.     Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа

2.     Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер

3.     Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості

4.     Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання

5.     Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами

6.     Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей

 

Текстовий процесор

1.     Поняття текстового документа, його об’єктів

2.     Текстовий процесор, його призначення

3.     Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора

4.     Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

5.     Введення і редагування тексту

6.     Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

7.     Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу

8.     Алгоритм опрацювання текстового документа

9.     Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  схем/діаграм

10.   Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд текстового документу, друк

11.   Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

12.   Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів  та схем/діаграм у текстовий документ

 

Комп’ютерні мережі

1.     Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж

2.     Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками

3.     Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету

4.     Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання

5.     Робота з веб-браузером. Використання,  створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу 

6.     Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття пошукової системи. Простий пошук.

7.     Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті

8.     Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів

9.     Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі

10.   Авторське право та Інтернет

11.   Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)

12.   Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду

13.   Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами