uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Інформатика 9 клас

 


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.
Завданнями курсу є:
·        формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
·        розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
·        формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві 
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання,  збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.
Об’єкти та їх властивості.
Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. 
Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

 

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем
Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. 
Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики  найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення  та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої. 
Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.
Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

 

Тема 3. Системне програмне забезпечення
Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 
Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи.
Робота з об’єктами файлової системи.
Пошук інформації на комп’ютері. 
Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.
Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. 
Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.

 

Тема 4. Службове програмне забезпечення
Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація  антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.
Стискання, архівування та розархівування   даних. Архіватори та операції з архівами.
Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

 

Тема 5. Комп’ютерні мережі 
5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 
5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті 

 

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією 
Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. 
Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора. 
Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.
Форматування шрифтів і абзаців. 

 

Тема 7. Комп’ютерна графіка 
7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації 
7.2. Основи растрової графіки 
7.3. Основи векторної графіки