uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Історія 8 клас

 


Курс історії України для 8 класу присвячений подіям, явищам та процесам, що відбувалися на теренах українських земель у           XVI–XVIII ст. Метою вивчення історії України цього періоду є формування знань і розуміння учнями  процесів ускладнення суспільно-політичного життя ранньомодерного суспільства на територіях України, що перебували на той час у складі різних держав. Витоки козацтва та його розвиток як окремого стану українського суспільства, боротьба за свої права й участь козаків у суспільних, політичних та культурних процесах зазначеного періоду є головним акцентом курсу. Висвітлення процесів Реформації та Контрреформації на території України, особливостей українського бароко, ренесансу і Просвітництва, утворення та становлення козацької держави Гетьманщини, взаємовідносини між українським суспільством і владою держав, які володіли українськими землями різні періоди, має відбуватися в контексті із загальноєвропейськими процесами.


 

Вступ

    Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.

 

 

Тема 1. Українські землі в ХVІ ст.

   Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.

       Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр. Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання.

 

 

Тема 2. Українські землі у першій половині ХVІІ ст.

    Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.

    Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков. Морські походи козаків. Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р

 

Тема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

       Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.

Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.

  Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.Утворення української козацької держави — Гетьманщини. Політичний та адміністративно-територіальний устрій Відносини між Українською державою і Московією.Українсько-московська міждержавна угода 1654 р.

 

 

Тема 4. Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.

    Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я 1667р.

    Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.

Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний та соціальний устрій.

Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.

 

 

Тема 5. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

     Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. «Вічний мир». Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Полтавська битва. Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія

 

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

      Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.

Соціально-політичне та економічне становище в Правобережній Україні. Розгортання гайдамацького руху.  Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток

 

 


 

Курс всесвітньої історії для 8 класу побудований за проблемно-тематичним принципом і має на меті показати важливість та цивілізаційну значущість ранньомодерного періоду європейської історії. Витоки, суть та наслідки Великих географічних відкриттів, суспільно-політичних і культурних рухів, європейського абсолютизму та кризи аграрно-ремісничої цивілізації в Західній та Центральній Європі подаються як загальноєвропейські події, явища і процеси, що мали конкретний прояв в історії тих чи інших країн. 

 


 

Вступ

   Ознайомлення учнів із завданнями й структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси.

      Хронологічні межі й періодизація. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення.

 

 

Тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV—XVI ст. Подорожі португальців. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Перша навколосвітня подорож. Завоювання Нового Світу. Конкістадори у Новому Світі. Перші колонії. Освоєння європейцями Північної Америки. Наслідки Великих географічних відкриттів.

 

 

Тема 2. Людина Ранньої Нової доби

    Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки. Технічні вдосконалення. Господарювання, мануфактури, капіталізм. Повсякденне життя Західної Європи.

 

 

Тема 3. Європейське Відродження

      Народження нової культури. Італійські гуманісти. Гуманізм за Альпами. Поява утопій. Політичні теорії.

Мистецтво Високого Відродження. Новий тип творчої людини. Італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів

 

 

Тема 4. Реформація і контрреформація

   Німеччина напередодні Реформації. Мартін Лютер і початок Реформації. Народна Реформація. Від народження протестантизму до  Аугсбурзького миру.Поширення Реформації та Контрреформація.

      Реформація в Женеві і поява кальвіністської церкви. Перехід папства до Контрреформації. Орден єзуїтів. Тридентський собор.

 

 

Тема 5. Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.

       Франція. Народження абсолютизму. Релігійні війни. Генріх IV. Кардинал Ришельє.

       Іспанія.Іспанія на межі ХV—ХVІ ст. Правління Карла V. Філіп II. Занепад Іспанії.

       Нідерланди.Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Народження республіки.

Англія. Зміни в суспільстві. Королівська Реформація. Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів.

   Міжнародні відносини. Характер міжнародних відносин. Народження постійної дипломатії. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.

 

 

Тема 6. Європейська культура кінця XVI — першої половини XVII ст.

    Досягнення науки та тягар марновірства. Нові знання про Всесвіт. Пошук нових способів пізнання світу. Досягнення медицини. «Полювання на відьом».Література й мистецтво.Характер європейської культури.

 

 

Тема 7. Польська держава і Московське царство

   Польська держава.Фільварково-панщинна система. Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої. Зовнішня політика. Культура.

       Московська держава Смутний час. Воцаріння династії Романових. Росія і українські землі. Культура.

 

 

Тема 8. Криза старого порядку. Початок модернізації

     Революція XVІІ ст. і промисловий переворот в Англії. Витоки й зміст Просвітництва. Французьке Просвітництво. Вплив Просвітництва на суспільство. Література і мистецтво. Зміни в повсякденному житті.

        Освічений абсолютизм. Московська держава наприкінці XVII ст.

     Сполучені штати Америки.Англійські колонії в Північній Америці. Початок боротьби проти метрополії. Проголошення незалежності. Конституція США.

 

 

Тема 9. Країни Сходу

      Османська імперія та її зовнішня політика. Ослаблення Османської імперії. Перське царство. Держава Великих Моголів. Проникнення європейців у Індію, встановлення англійського володарювання. Релігійне та культурне життя. Китай та Японія.Китай за правління династії Мін. Імперія Цин. Об’єднання та самозакриття Японії. Культура.