uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Хімія 8 клас

 


 

Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Згідно зі стандартом і типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи вивчення систематичного курсу хімії ґрунтується на пропедевтичному інтегрованому курсі “Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища.

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.


 

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами.
Розрахункові задачі:
1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.
2. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.
3. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.
4. Обчислення відносної густини газів.

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

Оксиди, їх склад, назви. Кислоти, їх склад, назви. Солі (середні), їх склад, назви. Основи, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ. Поняття про амфотерні гідроксиди. Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей. Значення експериментального методу в хімії.

Розрахункові задачі:
 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
Демонстрації:
 1. Зразки оксидів.
 2. Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою.
 3. Зразки кислот.
 4. Хімічні властивості кислот.
 5. Добування хлоридної кислоти і досліди з нею.
 6. Зразки основ.
 7. Хімічні властивості основ.
 8. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.
 9. Зразки солей.
10. Хімічні властивості солей.
11. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження утвореного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.
12. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(V) оксиду у воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація його лугом.
Лабораторні досліди:
 1. Дія розчинів кислот на індикатори.
 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
 3. Дія розчинів лугів на індикатори.
 4. Взаємодія розчинів лугів із кислотами.
 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами.
 6. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.
 7. Взаємодія солей із металами.
 8. Взаємодія солей із лугами в розчині.
 9. Реакція обміну між солями в розчині.
10. Розв’язування експериментальних задач.
Практичні роботи:
1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
2. Розв’язування експериментальних задач.

Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома.

Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні та радіоактивні). Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні. Структура періодичної системи. Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном. Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

Демонстрації:
13. Взаємодія натрію, кальцію, магнію з водою.
14. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).
Лабораторні досліди:
11. Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру(VІ).

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини
Електронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин. Йонний зв’язок. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.
Демонстрації:
15. Моделі кристалічних ґраток різних типів.
16. Фізичні властивості речовин із різним типом кристалічної ґратки.

 


Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

 

Авторський курс  Стеблич Галини Федорівни
Хімія. 8 клас. Повторення.