uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Математика 9 клас

Шановний друже! Ми запрошуємо тебе до навчання у дистанційну електронну математичну школу. Вона повинна допомогти тобі оволодіти основними  математичними знаннями, тому ми, автори цього проекту для себе назвали її так: “ШКОЛА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ” .
Перше, що хотіли б нагадати, що ця школа зможе лише допомогти тобі оволодіти математикою і ні в якому разі не замінить роботу з підручником і заняття з вчителем, який завжди поряд з тобою і допоможе тобі. Наша школа допоможе тобі заповнити прогалини у знаннях, які в тебе може бути, ознайомитись з матеріалом, який тебе може просто цікавить і допомогти вивчити питання, якими тобі треба оволодіти вже в цьому навчальному році.
         Наша школа складається з курсів. Кожен курс відповідає окремій темі з  математики того чи іншого класу. Проходженні курсу завершується здачею тесту, який ти обов’язково пройдеш! Ти можеш обирати будь-який курс, не обов’язково той, що відповідає класу, в якому ти навчаєшся. При виборі курсів для навчання в електронній математичній школі ти обов’язково повинен порадитися зі своїм вчителем математики.
         Пам’ятай, без математичної грамотності не можна стати успішною людиною в сучасному суспільстві!
         Успіхів тобі!

 


 

АЛГЕБРА

 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

1.     Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

2.     Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною

3.     Об’єднання та переріз множин. Числові проміжки

4.     Рівносильні нерівності

5.     Системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

1.     Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції

2.     Перетворення графіків функцій

3.     Квадратична функція, її графік і властивості

4.     Квадратна нерівність. Система двох рівнянь з двома змінними

5.     Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстової задачі

 

Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

1.     Основні правила комбінаторики. Частота та ймовірність випадкової події

2.     Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки

 

Тема 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

1.     Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії, їх властивості. Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми перших n-членів арифметичної та геометричної прогресій. Нескінченна геометрична прогресія та її сума при | q | < 1

2.     Числова послідовність як математична модель реальних процесів

 

ГЕОМЕТРІЯ

Тема 1. метод КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

1.     Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

2.     Тотожності:

                 sin2α + cos2 α = 1;

                 sin (180° – α) = sin α;

                 cos (180° – α) = – cos α;

                 sin (90° – α) = cos α;

                 cos (90° – α) = sin α

3.     Координати середини відрізка

4.     Відстань між двома точками із заданими координатами

5.     Рівняння кола і прямої

 

Тема 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

1.     Теореми косинусів і синусів

2.     Розв’язування трикутників

3.     Формули для знаходження площі трикутника

 

Тема 3. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

1.     Правильний многокутник, його види та властивості. Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола

2.     Довжина кола. Довжина дуги кола

3.     Площа круга та його частин

 

Тема 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

1.     Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори

2.     Скалярний добуток векторів

 

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1.     Переміщення (рух) та його властивості

2.     Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення

3.     Рівність фігур

4.     Перетворення подібності та його властивості

5.     Подібність фігур. Площі подібних фігур

 

Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

1.     Взаємне розміщення у просторі прямих, площин, прямої та площини. Перпендикуляр до площини

2.     Геометричні тіла: призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Приклади розгорток. Площі поверхонь та об’єми геометричних тіл