uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Правознавство 9 клас

     Метою навчання правознавства в школі є надання учням основ правових знань, виховання поваги й любові до своєї держави та державотворчих і правотворчих традицій, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки школярів.

Правознавство як навчальний предмет сприяє становленню особистості, розвитку критичного мислення, логіки, здатності розуміти й оцінювати правові явища та процеси, аналізувати різноманітні життєві ситуації з погляду дії правових норм; спонукає учнів ставити запитання та шукати відповіді щодо ролі держави й права в житті людини і суспільства. Знання основ правознавства формує певну систему цінностей, впливає на  правосвідомість учнів і рівень їхньої правової культури, прищеплює інтерес до права, заохочує до свідомого використання, застосування й додержання правових норм.


Вступ до курсу з основ правознавства

1.  Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії).

2.  Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника.
Додаткова навчальна література, електронні та інтернет­ресурси

 

Розділ І. Вступ до теорії держави і права

1.  Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Функції держави. Державний лад. Форми держави.  

2.  Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

3.  Система законодавства.

 

Розділ ІІ. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

1.  Правовідносини. Склад

2.  правовідносин. Підстави

3.  виникнення, зміни і припинення правовідносин.

4.  Правопорушення: поняття, склад, види. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

 

Розділ ІІІ. Вступ до конституційного права україни

1.  Поняття Основного закону
держави. Структура Консти­туції України. Повноваження Конституційного Суду України.

2.  Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство України.

3.  Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

4.  Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

 

Розділ ІV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

1.  Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

 

Розділ V. Світ юридичних професій

1.       Професія «юрист».  Юридичні спеціальності (судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати,
юрисконсульти, працівники міліції).