uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Природознавство 5 клас

  


 

      Шкільний курс “Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Завдання курсу:

   розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу;

   формування ключових компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти;

   розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності щодо вивчення природи (загальнопредметні компетенції);

•   формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища на основі знань про природу.

 


ВСТУП
 • Науки, що вивчають природу.
 • Методи вивчення природи.
 • Обладнання для вивчення природи.

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС
 • Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання. 
 • Речовини. Фізичні властивості речовин.  
 • Властивості твердих тіл, рідин і газів.
 • Атоми і хімічні елементи.
 • Молекули. Рух молекул. Дифузія.
 • Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.
 • Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.
 • Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. 
 • Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   
 • Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ 

 • Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.
 • Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.
 • Небесні тіла. Зоря – самосвітне  небесне тіло.
 • Відмінності між зорями.
 • Міжзоряний простір.
 • Планети та планетні системи. Сонячна система.
 • Відмінності між планетами.
 • Зоряні системи – галактики.
 • Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.
 • Всесвіт та його складові.  
 • Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

 

 • Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.  
 • Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.
 • Рухи Землі. Пори року. 
 • Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.
 • Способи зображення Землі. Масштаб.   
 • Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.  
 • Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.   
 • Повітря – суміш газів. Значення повітря.  
 • Властивості повітря. 
 • Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.
 • Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.
 • Значення води у природі. Використання води людиною.  

 

 • Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.
 • Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.
 • Умови життя на планеті Земля.
 • Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.
 • Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. 
 • Різноманітність середовищ життя.   
 • Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому. 
 • Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді. 
 • Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.
 • Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. 
 • Співіснування організмів.
 • Угруповання організмів. Екосистеми.  
 • Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. 

 

 • Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.  
 • Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). 
 • Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.