uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Природознавство 6 клас

 


 

      Шкільний курс “Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Завдання курсу:

   розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу;

   формування ключових компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти;

   розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності щодо вивчення природи (загальнопредметні компетенції);

•   формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища на основі знань про природу.

 


ВСТУП
Поняття системи. Природні та штучні системи.
Будова, внутрішні й зовнішні зв’язки систем.

 

Тема 1. Організм як жива система 
 • Органи рослин, тварин.
 • Властивості організмів. Ріст та розвиток.
 • Живлення, його типи. 
 • Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.
 • Обмін речовин і енергії.
 • Види розмноження рослин і тварин. 
 • Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.

 

Тема 2.  Природні та штучні екосистеми
 • Екосистема. Харчові ланцюги. 
 • Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма.
 • Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем. 
 • Штучні екосистеми.
 • Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива. 
 • Поле. Рослини та тварини поля. Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.

 

Тема 3. Рукотворні системи
 • Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.
 • Сила. Види сил. Сили в живій природі.
 • Робота та енергія. Прості механізми.
 • Перетворення енергії. Енергозбереження.

 

Тема 4. Біосфера — найбільша жива система
     Склад та межі біосфери.
     Людина і біосфера. Охорона біосфери. Червона книга.

 

Узагальнення 
Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу.