uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Українська мова 5 клас

 


Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.


 

 

Вступ
Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

 

 

Тема 1. Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. Прислівник. Прийменник. Сполучник.
Правопис.Велика буква і лапки в іменниках.
Голосні у відмінкових закінченнях іменників, прикметників, дієслів.
Не з дієсловами.

 

Тема 2. Поняття про текст
Текст і його ознаки: тема і основна думка, задум, наявність двох і більше речень, зв’язність, завершеність. Поділ тексту на мікротеми й абзаци, а речення в тексті — на відоме і нове. Тематичне речення в мікротемі.
Мовні засоби зв’язку речень у тексті.

 

Тема 3. Відомості з синтаксису і пунктуації
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні. Словосполучення лексичні та фразеологічні . Граматична помилка та її умовне позначення .
 Речення, його граматична основа . Речення з одним головним членом . Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні . Окличні речення .
Правопис. Розділові знаки в кінці речень . Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.

 

 

Тема 4. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставин різними частинами мови.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.

 

 

Тема 5. Речення з однорідними членами

Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Звертання.
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами .Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

Тема 6. Пряма мова. Діалог
Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Тире при діалозі. Синоніміка речень із прямою і непрямою мовою. Засвоєння складних випадків слововживання.

 

 

Тема 7. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї. 

Правопис. Орфограма .Основні правила переносу. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів.

 

 

Тема 8. Вимова приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків.Спрощення в групах приголосних.
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.

 

 

Тема 9. Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова . Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях. Лексична помилка. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Фразеологізми.

 

Тема 10. Будова слова. Орфографія
Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова . Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова . Написання префіксів пре-, при-, прі-.