uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Українська мова 7 клас


Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

 

 

Вступ
 Мова — скарбниця духовності народу.

 

 

Тема  1. Повторення та узагальнення вивченого
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
Частини мови. Вивчені групи орфограм.

 

 

Тема  2. Морфологія. Орфографія

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то. Правопис дієслів.

 

 

Тема  3. Дієприкметник

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Дієприкметниковий зворот. Безособові діє-слівні форми на -но, -то.  Правопис дієприкметників.

 

 

Тема  4. Дієприслівник.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.

 

 

Тема  5. Прислівник

Прислівник загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Розряди прислівників .Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.
Правопис прислівників.

 

 

Тема  6. Прийменник

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.
Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників.

 

 

Тема  7. Сполучник

 Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Правопис сполучників.

 

 

Тема  8. Частка

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Правопис часток
Написання часток -бо, -но, -то, -таки. Не і ні з різними частинами мови.

 

 

Тема  9. Вигук

Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

 

 

Тема  10. Узагальнення

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні.